• نگارش جدید ابرسازه فلزی

   نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 14.0.5 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ هشتم مردادماه هزار و چهارصد و یک بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : اضافه شدن بخش مربوط به کنترل چشمه اتصال ، انطباق کامل با ایتبز 2019 و 2020 و ...

  نگارش جدید ابرسازه فلزی
 • نگارش جدید ابرسوله

  نرم افزار ابرسوله نگارش 7.6.0 در تاریخ هجدهم شهریور ماه سال هزار و چهارصد بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : انطباق کامل با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال نود و هشت ، تدقیق مدل سازی اتصالات و ...

  نگارش جدید ابرسوله
 • نگارش جدید ابرسازه بتنی

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 9.1.5 در تاریخ بیستم دی ماه سال نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : انطباق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 99 و ...

  نگارش جدید ابرسازه بتنی
 • نگارش جدید ابرپی

  نرم افزار ابرپی نگارش 8.4.0 در تاریخ بیست و سوم دی ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گزارش محاسبات آرماتورها ، امکان همسان سازی طول آرماتورهای تقویتی گروه شده و   ...

  نگارش جدید ابرپی