اخبار

نگارش جدید ابرسازه فلزی

نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 15.0.0 در تاریخ بیست و دوم شهریور ماه 1402 بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش نسبت به نگارش های قبل عبارتند از : به روز رسانی تمامی اتصالات شامل اتصالات تیر به ستون، وصله ستون ،  گاست ها و کف ستونها و ... با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401 و ...

نگارش جدید ابرسوله

نرم افزار ابرسوله نگارش 8.0.0 در تاریخ دوازدهم شهریور ماه سال هزار و چهارصد و یک بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : رفع محدودیت کرک SAP2000 در مدل سازی اتوماتیک، رفع محدودیت های اعمال شده برای تعداد استرات ها یا وال پست ها، بازنگری اسمبلی ها در جهت افزایش سرعت نقشه و ...

 

نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 9.1.5 در تاریخ بیستم دی ماه سال نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : انطباق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 99 و ...

نگارش جدید ابرپی

نرم افزار ابرپی نگارش 8.4.0 در تاریخ بیست و سوم دی ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گزارش محاسبات آرماتورها ، امکان همسان سازی طول آرماتورهای تقویتی گروه شده و   ...