فیلم معرفی ابرسازه فلزی (بخش 2)

در این بخش ، فیلم های مربوط به طراحی کف ستون ها ، تهیه نقشه های سازه شامل پلان های تیر ریزی ، ستون گذاری ، نمای جانبی ستون ها و ... ، لیستوفر سازه به صورت دقیق و کنترل های آئین نامه ای شامل تیر ضعیف - ستون قوی ، جرم طبقات ، کنترل Aj  و ... قرار گرفته است. برای دانلود این فیلم ها ، لطفا بر روی لینک های مربوطه کلیک فرمایید.

اتصالات کف ستون

کنترل های آئین نامه ای سازه

نقشه های ترسیمی 

لیستوفر