ابر پی ابر پی

ابرپی نرم افزاری قدرتمند برای مدلسازی سه بعدی فونداسیون و آرماتورها با چیدمان دقیق آنها از خروجی نرم افزارهای SAFE14, SAFE12 , SAFE8در محیط Tekla Structuresاست.
از ویژگی های این نرم افزار به طور خلاصه موارد ذیل را می توان برشمرد :
 

- استفاده از خروجی های هر سه نرم افزار SAFE14, SAFE12, SAFE8

- محیط گرافیکی مناسب جهت مشاهده و اعمال تغییرات در نوارها و اعمال زاویه قرارگیری آرماتورها در راستاهای طولی و عرضی

- مدل سازی انواع فونداسیون منفرد ، نواری ، گسترده و همچنین دال های بتنی

- مدل سازی فونداسیون ها در چند تراز

- مدل سازی دیوارهای ارتباطی بین فونداسیون های ترازهای مختلف

- مدل سازی چاله آسانسور با تنظیمات ارائه شده

- اعمال پوشش بتنی(Cover)  روی آرماتورها در مدل سازی

- محاسبه وصله پوششی آرماتورها با آئین نامه های ایران و ACIو اعمال آن در چیدمان آرماتورها

- محاسبه دقیق تعداد و محل قرارگیری آرماتورهای تقویتی در هر راستا

- چیدمان سه بعدی و بسیار دقیق آرماتورها در مدل سازی

- تنظیمات نقشه با قابلیت های فراوان برای اعمال سلیقه کاربر

- تهیه نقشه پلان آرماتورهای سراسری و تقویتی به صورت دلخواه در هر راستا یا ترکیبی از آنها

- قابلیت ترسیم مقطع از هر قسمت فونداسیون

- ارائه نقشه های کامل ترازهای مختلف فونداسیون

- ارائه نقشه های سه بعدی و دو بعدی و مقطع چاله آسانسور

- ارائه لیستوفر بسیار دقیق از آرماتورهای به کار رفته در پروژه

- ارائه دستور برش آرماتورها برای کاهش پرت آرماتور